ESC TV at ACC.29 : The HoT-PE Study


خلاصه ای از یکی از مطالعات ارائه شده در ACC.2019  با نام HoT-PE