سوال ECG هفته شماره ی 109


سوال های توصیفی ECG

شرح حال بیمار:

· آقای 35 ساله با دیابت نوع 1

· با مشکل احساس ناخوشایند, درد در شکم و تنگی نفس مراجعه کرده است.


این  ECG را شرح داده و آن را تفسیر نمایید.

 

مشاهده پاسخ :