وبینار علمی Ticagrelor as a Potent Antiplatelet Agent


 وبینار علمی با عنوان : 

Ticagrelor as a Potent Antiplatelet Agent

-Updates of Post-PCI Antiplatelet Therapy
-Practical Concerns of Prescribing Potent Antiplatelet Agents

روز پنج شنبه 1399/9/20 از ساعت 14 لغایت 16:00 ،با اسپانسری شرکت عبیدی برگزار می گردد .

جهت حضور در وبينار به لينك زیر مراجعه نمايید:

https://click-adgroup.com/events/dqxke/Abidi-Brilavus-Launch-Event


***داری امتیاز باز آموزی

 کد شناسه ثبت نام الکترونیک از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی : 160114

جهت دریافت فایل راهنمای دریافت امتیاز باز آموزی به لینک ذیل مراجعه نمایید :

فابل راهنمای استفاده از سامانه آزمون برنامه های مجازی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی