گایدلاین 2019 ACC / AHA


گایدلاین 2019 ACC / AHA در مورد تحرک و ورزش در بزرگسالان- از گایدلاین پیشگیری اولیه از بیماری های قلبی عروقی

مطابق گایدلاین ACC / AHA در مورد پیشگیری اولیه بیماری قلبی عروقی ، در سال 2019 ، بزرگسالان باید حداقل 150 دقیقه در هفته فعالیت بدنی با شدت متوسط یا 75 دقیقه در هفته فعالیت با شدت زیاد داشته باشند.

.دستورالعمل ACC / AHA در مورد پیشگیری اولیه بیماری های قلبی عروقی ، توسط انجمن توانبخشی قلبی و ریوی آمریکا ، انجمن سالمندان آمریکا ، انجمن پیشگیری قلب و عروق آمریکا و انجمن پرستاران قلب و عروق تأیید شده  میباشد.