گایدلاین Adult Congenital Heart Disease


2018 Adult Congenital Heart Disease Guideline

صحبتهای دکتر Kim . سرویراستار انجمن کاردیولوژی امریکا ACC ، در مورد گایدلاین 2018- Adult Congenital Heart Disease  ، برای دریافت فایل صوتی بر روی لینک ذیل کلیک نمایید :

لینک فایل صوتی گایدلاین 2018


**تصویر مقایسه ی دو بیمار ASD  در استیج های متفاوت در گایدلاین 2018- Adult Congenital Heart Disease