سمپوزیوم یکروزه


سمپوزیوم یکروزه کارکردهای چندگانه استفاده از نسل جدید داروهای ضد انعقادی

تاریخ : 96/11/26

مکان : بیمارستان فیرزوزگر

دارای 4 امتیاز باز آموزی

 ***جهت مشاهده امتیاز به سامانه آموزش مداوم با لینک ذیل مراجعه نمایید :

سامانه اموزش مداوم