برگزاری سمینار یکروزه گروه قلب و عروق


سمینار یکروزه گروه قلب و عروق

تاریخ : 96/2/21

مکان : بیمارستان امام خمینی سالن اصلی (عتیق)

ثبت نام : در محل برگزاری سمینار و به صورت رایگان انجام میگردد .