سمپوزیوم یکروزه فشار خون


سمپوزیوم یکروزه فشار خون

تاریخ : 96/4/15 

مکان : هتل اسپیناس پالاس

ثبت نام : در محل برگزاری سمینار و به صورت رایگان انجام میگردد .