فیلم وبینار علمی An Update on daily practice with NOACs


مشاهده فیلم  وبینار علمی با عنوان

An Update on daily practice with NOACs

که در روز پنج شنبه 1399/5/31  از ساعت 11 لغایت 12:30 ،با اسپانسری شرکت تدبیرکالای جم (تکاژه) برگزار گردید.


سخنرانان :

-جناب آقاي دكتر بابک شریف کاشانی  (متخصص قلب وعروق، عضوهیئت علمی گروه قلب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  )

-جناب آقاي دكتر سعید علیپور پارسا  (متخصص قلب وعروق، عضو هیئت علمی گروه قلب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

-جناب آقای دکتر محمد علی اکبرزاده(متخصص قلب و عروق ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )