:پاسخ سوال هفته

 

Rate:

 • 48 bpm

Rhythm:

 • Irregular
 • Nil P waves visible

Axis:

 • Right axis deviation

Intervals:

 • QRS – Prolonged

Additional:

 • ST Elevation leads I, aVL, V1-4
 • ST depression leads III, aVF
 • Bizarre broad QRS without typical BBB
 • Prominent T waves leads V3-6

Key abnormalities:

 • Slow atrial fibrillation
 • QRS Prolongation
 • High lateral ST elevation
 • Prominent precordial T waves

The differentials of these ECG findings are relatively broad but the immediate life-threats would be:

 • Acute myocardial infarction
 • Hyperkalaemia +/- acidaemia
 • Drug toxicity

Other causes include myocarditis, cardiomyopathy and hypothermia.

نتایج بالینی

ما همیشه باید افتراقهای ECG  را در قالب سناریوی بالینی در نظر بگیریم. ناهنجاری های نوار قلب در دیابت حاد همیشه باید هایپرکالمی و اختلال اسید-پایه به عنوان علت اصلی مورد توجه قرار بگیرد. همچنین باید توجه داشته باشیم که در مواقع اضطراری دیابت می تواند باعث تشدید سرعت ایسکمی حاد قلبی و ایجاد حالت انعقاد پذیری حاد شود.

این بیمار هیچگونه درد قفسه ی سینه و سابقه بیماری قلبی نداشته است VBG. اولیه بیماران کتواسیدوز دیابتی با هیپرکالمی شدید ،

K 8.7 mmol / L را نشان داد. پس از درمان اولیه DKA و هایپرکالمی ، تکرار ECG با K 5.4 میلی مول در لیتر انجام شد.
اکنون می توانیم به وضوح افزایش QRS ، ترمیم ریتم سینوسی و عادی سازی تغییرات موج ST / T را نماییم.

 


*منبع: منابع آموزشی : FOAMed

 

جستجو

+